Wang Soy Bean Paste, Fermented

www.wangfood.com. Made in South Korea.