Scunci Girl Barrettes

www.scunci.com. Made in China.